Monta Ahare Song, Lyrics – Ahare Mon Movie

Monta Ahare Song Lyrics Chute chole kuasha-te Kotha tar jeno toy train pahare Khub bhire ekla raate Chowa tar kashmiri saal-e bahare Haat, boraat, cholat, cholona Raag, sohag, porag pelo na Ahare Chul, mashul se bhul vange ni Taar jaowar betar aneni ahare.. Mon Ta Ahare Mon kemoner montaz mon ta ahare Radio-r kono setiya